RODO

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA KURSU NURKOWANIA.

 1. W związku z przystąpieniem do kursu nurkowego osoba zainteresowana oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż: administratorem danych osobowych jest AST Divers S.R.O - Mrštíkova 883/3, 70900 Ostrava.
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne są do przeprowadzenia kursu i wystawienia certyfikatu oraz art. 6 ust. 1 lit a – w zakresie udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
 3. Dane osobowe kursanta będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia kursu nurkowego oraz wystawienia dokumentu - certyfikatu związanego z przeprowadzonym kursem nurkowym i zdobytymi uprawnieniami nurkowymi.
 4. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom/firmom specjalistycznym tylko na potrzeby przeprowadzenia kursu nurkowego.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przystąpienia do kursu i otrzymania dokumentu nadającego uprawnienia.
 6. Dane nie są przekazywane poza UE.
 7. Dane nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego profilowania.
 8. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub tak długo jak będzie to niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 9. Kursantowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 10. Kursantowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Kursantowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Script logo